La Fiesta

M-TH 11AM -2PM & 5-9PM
F-S11AM-2PM & 5-10 PM
Sun 11AM-2PM

109 Park Lane
Scott City, KS 67871

Phone: (620) 872-2777